Spring naar de inhoud
Filter icon Filter

Terms & conditions

1. Het gebruik van deze Site impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt

Uw toegang tot de website www.bosto.be (de “Site”) (*en alsook het gebruik ervan) zijn gebonden aan de volgende Gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze Site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en erkent u dat zij alle andere overeenkomsten terzake tussen u en Boost Nutrition c.v (de “Onderneming”) vervangen. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve de Site dan te verlaten.

 

2. Eigendom van de inhoud

De Site en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle teksten en foto’s (de “Inhoud”) zijn behoudens andersluidende vermelding auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Boost Nutrition c.v of andere rechthebbenden. Het gebruik van de inhoud, behalve zoals voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden, zonder de schriftelijke toelating van de eigenaar van de inhoud, is streng verboden. De gebruiker weze gewaarschuwd dat Boost Nutrition c.v haar intellectuele eigendomsrechten met inzet van alle rechtsmiddelen zal doen naleven, met inbegrip van strafrechtelijke vervolging.

 

3. Uw gebruik van de Site

De Onderneming kent u een beperkt, persoonlijk, onoverdraagbaar, onverhandelbaar en herroepelijk recht toe om de site als volgt te gebruiken: met uitzondering van de afbeeldingen van personen op de Site mag u de inhoud alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u ook alle auteursrechten en andere eigendomsvermeldingen overneemt;

 • u mag geen afbeeldingen van personen van de Site downloaden zonder de schriftelijke toelating van de Onderneming;
 • u mag de Inhoud niet verdelen, aanpassen, kopiëren (behalve zoals hierboven beschreven), doorgeven, vertonen, hergebruiken, reproduceren, publiceren, licentiëren, creatief bewerken, overdragen, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de Onderneming;
 • het is u verboden de Site te gebruiken om verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch, profaan of ander materiaal te posten of door te geven dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op de wet kan vormen – de Onderneming zal haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan politie- of andere ordehandhavingsdiensten en aan alle gerechtelijke verzoeken of bevelen om de identiteit te onthullen van personen die dergelijk materiaal of dergelijke informatie posten of doorgeven;
 • en het is u verboden de Site te gebruiken om te adverteren of commerciële acties te voeren.

De Onderneming zal alle passende maatregelen nemen tegen gebruikers die deze beperkingen niet naleven.

Door het aanvaarden van de huidige voorwaarden gaat U ermee akkoord dat de Onderneming discretionair uw gebruik van de site onmiddellijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden. Bij een opschorting of beëindiging in die zin moet u onmiddellijk (a) het gebruik van de Site stopzetten en (b) alle kopijen vernietigen die u eventueel van bepaalde delen van de inhoud van de Site hebt gemaakt.

 

4. Verwerking van persoonsgegevens

Informatie over hoe en waarom wij u persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van deze Site en de daarop aangeboden toepassingen – alsook in het kader van onze zakelijke activiteiten in het algemeen – kan u terugvinden in de afzonderlijke privacyverklaring op deze Site: https://www.bosto.be/privacy/.

 

5. Exoneratieclausule

Alle inhoud is onderhevig aan wijzigingen en wordt u ter beschikking gesteld “zoals is” zonder expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

Onverminderd het voorgaande, garandeert noch bevestigt de Onderneming dat uw gebruik van enige Inhoud van de Site geen inbreuk pleegt op de rechten van derden, noch dat de Inhoud correct, volledig en up-to-date is. Aanvullend en onder verwijzing naar de aanwezigheid van discussies, chatsessies, berichten, verzendingen, bulletin-boards en dergelijke op de Site wijst de Onderneming alle aansprakelijkheid af voor, of voortvloeiend uit, verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk of aansporend tot strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op enige wet kan vormen op een van de rubrieken van de Site.

 

6. Uitsluiting van de aansprakelijkheid

U gebruikt de Site op eigen risico. De Onderneming noch de dochterondernemingen, aan haar gelieerde bedrijven, haar woordvoerders of bestuurders, haar vertegenwoordigers of alle andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de Site kunnen aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt is aan het gebruik van deze Site of de Inhoud ervan, wordt het op basis van contractueel, strafwettelijk of burgerlijk aansprakelijkheid.

 

7. Koppelingen naar sites van derden

De Site kan links bevatten naar sites van derden of sites die door anderen worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. De Onderneming heeft geen zeggenschap over, en is niet verantwoordelijk voor, de inhoud, het privacy beleid of de veiligheid van die sites. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande wijst de Onderneming uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af mochten die sites:

 • een inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zijn;
 • niet verhandelbaar of geschikt voor een bepaald doel zijn;
 • niet voorzien in de vereiste veiligheid;
  of
 • lasterlijk of schandelijk zijn.

 

De Onderneming onderschrijft evenmin de inhoud, de producten of de diensten die op dergelijke sites worden aangeboden. Als u een koppeling naar dergelijke sites of de Site tot stand brengt, doet u dat op eigen risico en zonder de toestemming van de Onderneming.

 

8. Herzieningen van de Gebruiksvoorwaarden

De Onderneming mag te allen tijde en zonder kennisgeving aan derden deze Gebruiksvoorwaarden herzien door deze publicatie te actualiseren. Die herzieningen zijn bindend, zodat u periodiek deze pagina moet raadplegen om de actuele Gebruiksvoorwaarden te overlopen. Er zal een kennisgeving op de Site worden gepubliceerd telkens wanneer de Gebruiksvoorwaarden op significante wijze worden aangepast.

 

9. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site worden geregeld door de wetten van België, ongeacht de keuze van de wettelijke bepalingen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze Gebruiksvoorwaarden en/of deze Site of waarin deze Gebruiksvoorwaarden en/of deze Site een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Zin in weetjes, inspiratie én kortingen?

Met de Bosto nieuwsbrief en receptenmail weet je voortaan alles over rijst, granen en gezonde voeding. Je hoeft bovendien nooit meer na te denken over welk rijstgerecht je op tafel wilt toveren. Handig, toch? En je krijgt er soms nog kortingen bij ook! Schrijf je snel in!