Spring naar de inhoud
Filter icon Filter

Privacy policy

Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze site (« Site ») is eigendom van en wordt beheerd door Boost Nutrition c.v, met maatschappelijke zetel te Metropoolstraat 19 – 2900 Schoten (« Wij » of « de Onderneming »). Wij zijn een verdeler van een uitgebreid gamma aan rijst- en graanproducten. Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verwerkt door onze onderneming.

Alle met de Onderneming verbonden vennootschappen zijn afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteiten. Zij treden op als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijken voor de persoonsgegevens die door hen worden verwerkt.

Iedere verbonden vennootschap is een afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteit en deze Privacyverklaring is op elk ervan afzonderlijk van toepassing.

Onze onderneming stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (« AVG » of « GDPR »).

 

Wat wordt gedekt door deze Privacyverklaring?

In deze Privacyverklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze zakelijke activiteiten of wanneer u gebruik gemaakt van de Site en de daarop aangeboden toepassingen (bv. wedstrijden).

Wanneer wij verwijzen naar « deze Site », bedoelen wij de webpagina’s die beginnen met de URL ‘https://www.bosto.be/’.

Deze Site kan linken bevatten naar andere websites. Hoewel wij trachten enkel linken te voorzien naar websites die onze hoge standaarden inzake gegevensbescherming delen, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud en het beleid inzake gegevensbescherming van deze websites. Deze Privacyverklaring heeft enkel betrekking op gegevens verzameld door onze Onderneming.

Wanneer u links op deze Site aanklikt, raden wij u sterk aan eerst de Privacyverklaringen op de betrokken websites te lezen alvorens persoonlijke gegevens vrij te geven.

 

Hoe verkrijgen jullie persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze zakelijke activiteiten of wanneer u deze Site en de daarop aangeboden toepassingen gebruikt.

Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld via een formulier op deze Site, door contact met ons op te nemen enz.), omdat anderen ze aan ons geven (bijvoorbeeld uw werkgever of derden dienstverleners waarop wij beroep doen in het kader van onze zakelijke activiteiten) of omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn.

Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of zo nodig van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Wij kunnen verder ook persoonsgegevens van u verkrijgen door de manier waarop u interageert met ons.  

 

Welke persoonsgegevens verzamelen jullie?

De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende inhouden:

 • Standaard identificatie- en contact-gegevens (bv. naam, adres (privé / werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mail adres (privé/werk), land van verblijf) ;
 • elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, browser type, identificatiecookies enz.) ;
 • persoonlijke eigenschappen (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal, gezinssamenstelling; hobby’s en interesses; …) ;
 • uw berichten op blogs, fora en alle mogelijke andere social media applicaties en diensten die wij aanbieden;
 • gegevens over hoe u onze producten en diensten gebruikt ;
 • gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie.

Wij verzamelen op deze Site onder meer persoonsgegevens voor de volgende specifieke diensten:

 • Spelletjes, wedstrijden en aanbiedingen
  De Onderneming biedt regelmatig spelletjes, wedstrijden en aanbiedingen aan die een online registratie vereisen. Afhankelijk van de dienst moeten hierbij bepaalde persoonsgegevens worden opgegeven, zoals naam, geboortedatum, adres en e-mailadres. Voor sommige diensten zal u tevens een account met gebruikersnaam en wachtwoord moeten aanmaken.
 • Nieuwsbrieven
  Met uw toestemming verzamelen we uw elektronische contactgegevens (met name uw e-mail adres) om u via onze nieuwsbrieven op de hoogte te houden van nieuwtjes, acties, promoties en wedstrijden van Bosto en haar partners.
 • Speciale aanbiedingen en productinformatie
  Met uw toestemming verzamelen wij uw elektronische contactgegevens (met name uw e-mail adres) om u per e-mail info flashes en mededelingen te sturen over onze diensten, producten en speciale promoties.
 • Bijkomende diensten via offline technologieën
  Met uw toestemming verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens (bv. gsm-nummer) om met behulp van offline technologieën zoals sms (short message service) en mms (multimedia message service) u de kans te bieden te genieten van speciale aanbiedingen en deel te nemen aan bijzondere activiteiten.
 • Contact
  Wanneer u met ons contact opneemt via de gegevens vermeld onder de rubriek “contact” zullen wij eveneens van u bepaalde persoonsgegevens ontvangen (bv. naam, e-mail adres of gewoon adres enz.).

 

Voor welke doeleinden verwerken jullie persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardigde zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten, activiteiten, wedstrijden en speciale aanbiedingen;
 • de goede organisatie van onze (online) diensten, met inbegrip van spelletjes en wedstrijden (bv. om winnaars te verwittigen en te belonen);
 • direct marketing en verkoop;
 • behandelen van vragen en verzoeken van klanten en leveranciers;
 • beheer van geschillen;
 • public relations.

 

Op basis van welke rechtsgronden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, facturatie en leveringen;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze Onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klantenbeheer enz.

Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrije, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken (bv. zeer specifieke direct marketing en marktonderzoek activiteiten), zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

 

Aan wie kunnen mijn persoonsgegevens worden doorgegeven?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan verbonden vennootschappen of derde partijen die redelijkerwijs de toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:   

 • externe dienstleveranciers waarop de Onderneming een beroep doet voor verschillende zakelijke diensten;
 • marketeers;
 • reclamebureaus die specifiek op producten werkt verbonden aan de website
 • rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • externe professionele adviseurs (bv. advocaten of consultants van de Onderneming)

Met uw uitdrukkelijke toestemming kunnen wij tevens persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen (bv. marketeers) voor direct marketing doeleinden, met inbegrip van doelgerichte reclame (“targeted advertising”).  

Zijn mijn persoonsgegevens beschermd?

Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen om uw persoonsgegevens zowel online als offline te beschermen van toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • trainingen aan betrokken personeelsleden om er voor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;
 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van paswoorden, firewalls, anti virus software en versleuteling;
 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals veiligheidsbadges om toegang te verwerven tot onze bedrijfsruimten.

Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregels nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

 

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij zullen Uw persoonsgegevens bewaren voor een redelijke periode, nl. de langste van de volgende periodes (i) zo lang als noodzakelijk is voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

 

Worden mijn persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming?

Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweegbrengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

Als regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

 

Welke rechten heb ik?

U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om :

 • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen ;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn ;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken ;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming) ;
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst) ;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.  

U beschikt ook over het recht om op ieder ogenblik bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing door contact met ons op te nemen (zie hieronder) of op de uitschrijvingslink te klikken in de door ons verzonden direct marketing berichten. In voorkomend geval, zullen uw persoonsgegevens niet langer worden verwerkt voor direct marketing doeleinden.

Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u:

 • een e-mail verzenden aan privacy@boost.be of
 • een schriftelijk verzoek richten aan Boost Nutrition c.v. – Metropoolstraat 19 – 2900 Schoten


U kan deze contactgegevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

 

Hoe contact met ons opnemen?

Indien u vragen heeft over deze Site of onze Privacyverklaring, kan u een e-mail sturen naar privacy@boost.be 

 

Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacyverklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacyverklaring zal dan gelden vanaf deze datum.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen. Voor zover wij over uw e-mailadres beschikken, zullen wij u tevens elektronisch op de hoogte brengen van iedere wijziging aan deze Privacyverklaring.

 

Laatste datum van herziening : 25/05/2018

 

Zin in weetjes, inspiratie én kortingen?

Met de Bosto nieuwsbrief en receptenmail weet je voortaan alles over rijst, granen en gezonde voeding. Je hoeft bovendien nooit meer na te denken over welk rijstgerecht je op tafel wilt toveren. Handig, toch? En je krijgt er soms nog kortingen bij ook! Schrijf je snel in!